Getallen

Het ‘Onze Vader’

De Bijbel open bij het 'Onze Vader'. De lezer op de foto brengt Jezus'onderricht direct in praktijk.

De Bergrede is de eerste preek van Jezus die het evangelie van Matteüs ons meldt. Deze preek begint met de zaligsprekingen (5:3) en eindigt met een gelijkenis die Jezus zijn hoorders voorhoudt (7:27): Wie mijn woorden hoort en ze doet zal lijken op een man die zijn huis op de rots bouwt, maar wie mijn woorden hoort en ze niet doet, lijkt op iemand die zijn huis op het zand bouwt.

In deze toespraak gebruikt Jezus 17 x het woord ‘Vader’ voor zijn hemelse Vader. 17 is het getal van Gods Naam (zie onder ‘Tellen’ ‘Getallen in de Bijbel’). En precies de middelste keer, de negende maal, lezen we het ‘Onze Vader’. Dus, zo gezien staat het Onze Vader precies in het midden van de Bergrede. Hieronder volgen de 17 teksten waar Jezus spreekt in de Bergrede over zijn hemelse Vader (die ook onze Vader wil zijn). Ik heb deze vorm gerangschikt onder ‘Getallen in de Bijbel’ vanwege het bijzondere getal 17. Samen weerspiegelen deze teksten de heerlijkheid van de Vader in de hemel, de Vader van Jezus Christus die ook onze Vader wil zijn. Ook een rangschikking onder ‘Ui vorm’, is mogelijk, omdat de kern in het midden staat. Zowel voor deze centrale tekst als erna komen we dezelfde uitdrukkingen tegen ‘Vader die in de hemelen is’; ‘uw hemelse Vader’; ‘uw Vader in het verborgene’ en ‘uw Vader’. Deze Vader die in de hemel is, is ook op aarde in het verborgene aanwezig voor ieder die Hem zoekt. Hieronder volgen de 17 ‘Vader’-teksten uit de Bergrede.

1. Mat. 5:16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken.

2. 5:45 Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor u wie vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

3. 5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

4. 6:1 Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is.

5. 6:4 (…), opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

6. 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene;

7. 6:6 en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

8. 6:8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

9. 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; (…).

10. 6:14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;

11. 6:15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

12. 6:17-18 Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, 18 om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is);

13. en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

14. 6:26-27 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

15.6:32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft

16. 7:11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

17. 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

  Wil je reageren?

  You may also like

  Getallen

  153 vissen

  De vangst van hun leven. Na de opstanding van Jezus gaan de leerlingen ...

  Comments are closed.

  More in Getallen