climax

Wie is dit?, de climax van Ps. 24.

Tempel van Salomo

Ps. 24 NBV21 stelt vier wie-vragen.

3 Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats?

4 Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.

5 Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder.

6 Dat valt hun ten deel die U zoeken, die zich tot U wenden – het volk van Jakob. sela

7 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.

8 Wie is die koning vol majesteit? De HEER, machtig en heldhaftig, de HEER, heldhaftig in de strijd.

9 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.

10 Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, Hij is de koning vol majesteit. sela

Deze psalm heeft vier vragen die met ‘wie’ beginnen. De climax van deze psalm vinden we in de slotvraag: ‘Wie is hij, die koning vol majesteit’ . Het laatste vers van de psalm onthult de volle majesteit van zijn Naam:

Het is de HEER van de hemelse machten!

Ps. 24 stelt allereerst deze wie-vraag:

(b) Wie zal opgaan naar de berg van de HEER? en (a) Wie zal staan op zijn heilige plaats?

Het antwoord is:

Die rein van handen is en zuiver van hart; die zijn ziel niet op leegheid richt en niet zweert met bedrog.

met deze belofte:

Die zal een zegen wegdragen van de HEER en gerechtigheid van de God van zijn redding.

Daarom gaat het om de volgende personen:

Dit is het geslacht dat naar Hem vraagt; van wie zijn aangezicht zoeken, dit is Jakob.

Hierna komt de oproep

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.  

8 Wie is die koning vol majesteit?

en het antwoord is:

De HEER, machtig en heldhaftig, de HEER, heldhaftig in de strijd.

Daarna opnieuw:

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.

met nogmaals de vraag, maar nog nadrukkelijker, Wie is Hij?

Wie is Hij, die koning vol majesteit?

De HEER van de hemelse (leger)machten; Hij is de koning vol majesteit.

Zo eindigt deze psalm door deze aanduiding van zijn grootheid met een climax.

Het thema van psalm 24 is binnengaan door de poorten van de tempel. Wie van de mensen mag binnengaan, maar vooral ‘Wie is de koning vol majesteit die zal binnengaan?’ Eerst wordt dan gezegd dat het de HEER is, machtig en heldhaftig, heldhaftig in de strijd. Maar hiermee is nog niet alles gezegd. Het eindigt ermee dat zijn Naam als volgt wordt onthuld:

HEER van de hemelse legermachten!!!

Nogmaals: Wie is dit?

In Matteüs 21:10 lezen wij: ‘En toen Hij (Jezus) Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit? (Matt. 21:10 NBG).’

Jezus wordt bij zijn intocht in Jeruzalem toegejuicht door de pelgrims die met Hem meetrekken, maar niet door de bewoners van de stad zelf! Zij vragen, als Jezus, rijdend op een ezel, de stad binnenkomt, ‘Wie is dit?’ Verrassend is dat deze drie Griekse woorden ook precies zo voorkomen in Ps. 24:8 en 10 (in de Griekse vertaling is dit Ps. 23:8, 10). In de Grieksem tekst van Ps. 23:8 staat als vraag: Wie is dit, de koning vol majesteit? met als antwoord: ‘de Heer, krachtig en machtig, de Heer, machtig in de oorlog.’  En in vs. 10 volgt nogmaals de vraag: ‘Wie is dit?’ En dan is het antwoord: ‘De Koning vol majesteit, de Heer van de legermachten, Hij is de koning vol majesteit.’

In Ps. 24 gaat het om het binnengaan van de HEER in zijn tempel. Bij de intocht in Jeruzalem om het binnengaan van de Heer Jezus in zijn stad en in de tempel. De bewoners van Jeruzalem krijgen als antwoord als antwoord op hun vraag ‘Wie is dit?’ ‘Dit is de profeet, Jezus, van Nazaret in Galilea’, maar hoort de goede verstaander juist door die zelfde woorden ‘Wie is dit?’ ook niet het antwoord van Ps. 24 op deze vraag: Het is de Koning vol majesteit. Het is de HEER van de legermachten! In het vervolg van het evangelie van Matteüs zegt Jezus tegen zijn leerlingen (26:53): ‘Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?’ Niet alleen de Vader (Ps. 24), ook de Zoon is de Koning vol majesteit.

    Wil je reageren?

    You may also like

    Comments are closed.